Quality Policy

Система за управление на качеството


Система за управление на качеството

Системата за управление на качеството на Група болници „Медикал Парк“ е изградена на база стандартите за акредитация на Joint Comission International (JCI) и стандартите за качество на Министерство на здравеопазването.

Независимо от това дали имат сертификат или не, във всички наши болници се прилагат стандартите за акредитация на JCI.

През 2008 година болниците ни в Анталия, Бахчелиевлер и Гьозтепе заслужиха правото да получат сертификат за акредитация на JCI. Валидността на сертификатите се удължава след успешно преминаване на одити, които се провеждат на всеки 3 години.

Политика по качеството

 • Осигуряване удовлетвореността на пациенти и служители
 • Защита правата на пациентите и близките им, предоставяне на информация във всеки етап на лечението и обучение
 • Постоянно усъвършенстване на всички служители
 • Предоставяне на здравни услуги на международно ниво от професионални кадри
 • Провеждане на научните изследвания чрез използване на модерна технология, без да се правят компромиси с научните, моралните и етични принципи
 • Непрекъснато насърчаване на обучението и подкрепяне на участието в международни конгреси/семинари/предавания.
 • Предлагане на качествена услуга на изгодна стойност.

Получаване на Сертификат за акредитация JCI

Какво е JCI (Joint Commission International)?

JCI е учредена през 1994 г. от The Joint Commission, която е най-старата и най-голяма организация за акредитация и определяне на стандарти в Съединените американски щати в сферата на здравните услуги, осъществяваща дейността си в повече от 90 държави. Днес тази институция помага на пациенти от петте континента и разполага с изключително образован екип, който включва международни акредитационни одитори и консултанти. Броят на учрежденията, които се акредитират от JCI, всяка година се увеличава с 20%.

Учрежденията, които подадат молба до JCI и покажат съответните резултати, получават JCI акредитация и така наречената сертификация Global Gold Seal of Approval.

Мисия на JCI

Непрекъснато подобряване на качеството и безопасността на грижите в международен план чрез обучения, консултантски услуги и международна акредитация и сертифициране.

Цел на JCI – акредитацията

 • Подобряване на качеството
 • Намаляване на разходите
 • Увеличаване на продуктивността
 • Увеличаване и затвърждаване на доверието към организацията
 • Подобряване на управлението на здравните услуги
 • Осигуряване на обучение

Ползи от JCI – акредитацията

 • Осигуряване на непрекъснато усъвършенстване
 • Доказване качеството на предоставената грижа
 • Спечелване доверието на обществото
 • Намаляване на рисковете и съответните разходи
 • Осигуряване на съответствие със законите и наредбите
 • Осигуряване на обучение по стандартите
 • Осигуряване на водещ персонал за подобряване на качеството
 • Осигуряване повишаване на удовлетвореността от работата
 • Осигуряване на самооценка
 • Осигуряване на възможност за сравнение с други подобни организации.

JCI Стандарти (5. Ревизия 2014)

Стандартите за акредитация на JCI включват изброените по-долу раздели и се отнасят за цялата болница

Раздел I: Изисквания за кандидатстване за акредитация

 • Изисквания за кандидатстване за акредитация (APR)

Раздел II: Стандарти, ориентирани към грижите за пациента

 • Международни цели за безопасност на пациента (IPSG)
 • Достъп до грижи и постоянство на грижите (ACC)
 • Права на пациента и семейството му (PFR)
 • Оценяване на пациентите (AOP)
 • Обгрижване на пациентите (COP)
 • Анестезия и хирургични грижи (ASC)
 • Управление и използване на лекарства (MMU)
 • Обучение на пациента и семейството му (PFE)

Раздел III: Стандарти, ориентирани към управлението на лечебното заведение

 • Подобряване на качеството и безопасността на пациента (QPS)
 • Контрол и предотвратяване на инфекциите (PCI)
 • Управление, ръководене и ориентиране (GLD)
 • Управление на сграда и охрана (FMS)
 • Квалификации и обучение на служителите (SQE)
 • Информационно управление (MOI)

Раздел IV: Стандарти за болница с академичен медицински център

 • Медицинско професионално обучение (MPE)
 • Програми за изследвания върху хора (HRP)

За дейностите, свързани с безопасността на пациента, са взети за база точките от „Безопасност на пациента“ от стандартите за акредитация на JCI.

Цели за безопасност на пациента на JCI

 • Правилно определяне самоличността на пациента
 • Подобряване на ефективната комуникация
 • Подобряване на безопасността на високорисковите лекарства
 • Осигуряване на хирургична намеса от правилния специалист, правилно действие, точен пациент
 • Намаляване на риска от инфекции, свързани със здравните грижи
 • Намаляване на риска от нараняване на пациентите в резултат от падане

В много болници по света пациенти и техните близки се сблъскват със смъртни случаи, загуба на крайници, инциденти в резултат от сгрешени лекарства, погрешни хирургични намеси, падания от легло, реакции от преливане на несъвместима кръв, случаи на самоубийство и други неочаквани събития. Изискванията за акредитация следят доколко в болниците се спазват стандартите, които са ориентирани към пациента и организацията с идеята „преди всичко не причинявай вреда на пациентите си”.

Ние, Група болници „Медикал Парк“, поехме по този път с идеята за „Здраве за всеки“ и наложихме като принцип за всички наши служители идеята „На първо място не причинявай вреда”.

За целите за безопасност на пациентите на JCI, „Медикал парк“ засне за първи път в Турция обучителен филм с участието на лекари и сестри от болничния комплекс Гьозтепе. Този филм се прожектира с образователна цел на всички служители от групата болници.

Извършваме дейности за повишаване на корпоративната култура във връзка с безопасността на пациента и провеждаме обучения на всички наши служители чрез проекта „Култура за безопасност на пациента”, който започнахме през 2003 година, а от направените анкети преди и след приключване на проекта се отчете, че нивото на знанията се повишава.

Културата за безопасността на пациента е превърната в част от плана за качество, за да се осигурява непрекъснатото й развитие.